Stämmoprotokoll 2016

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2

Tid:             söndagen den 20 mars 2016
Plats:           Norrnäs Ungdomsförenings lokal, Norrnäs
Närvarande: sjutton deltagare

 

§ 1
Samfällighetens ordförande Erik Sjöblad hälsade välkommen och öppnade stämman klockan 19.15. Deltagarna hade dessförinnan bjudits på kaffe.

§ 2
Sjöblad föreslog Cindi Groop till ordförande för stämman. Groop valdes enhälligt att leda förhandlingarna.

§ 3
Cindi Groop tog över förhandlingarna och på hennes förslag utsågs enhälligt Linda Skomars till viceordförande och Anders Wester till sekreterare.
Till protokollsjusterare och rösträknare utsågs Kaj Ricksén och Johnny Sjöström.

§ 4
Stämman konstaterades vara lagligen sammankallad och beslutför.
Bilaga 1.

§ 5
Delägarförteckningen från 2014 och deltagarförteckningen godkändes som grund för röstlängden. Ordföranden föreslog röstningssättet en man en röst. Roger Lassas föreslog att röstning skulle ske enligt andel.
Stämman enades om att röstlängd uppgörs först vid eventuell omröstning då var och en röstar enligt sin andel i samfälligheten, vilket Lassas godtog.

Deltagarförteckning (bilaga 2.):

Antfolk, Karl Johan för Milan 11-22 m.fl.
Groop, Cindi för Bengts 9-142 m.fl.
Lassas, Roger för Uppgård 3-18 m.fl.
Lillbåsk, Jan-Henrik för Lillbåsk 2-199 m.fl.
Nordström, Sven för Norrgård 1-42 m.fl.
Ricksén, Kaj för Skarpudden 12-119 m.fl.
Sjöblad, Erik för Kvarnbacken 26
Sjöström, Johnny för Sjöstrand 12-67 m.fl.
Snickars, Bo för Snickars 2-58 m.fl.
Snickars, Gunilla för Nyckelbo 6-67
Snickars, Urban för Snickars 6-72
Skomars, Linda för Skomars 25 m.fl.
Strandberg, Mika för Räfberg 16-11
Wester, Anders för Vestergård 3-55 m.fl.
Wester, Carl-Eric för Vestergård 3-55 m.fl.
Sjölund, Suzanne utan rösträtt
Nissfolk, Patric utan rösträtt

§ 6
Föredragningslistan godkändes som den förelåg efter ändring i punkt 11, där "Val av två styrelsemedlemmar..." ändrades till "Val av styrelsemedlemmar...".
Bilaga 3.

§ 7
Verksamhetsberättelse, bokslut och kassaställning delgavs stämman i tryckt form. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades även muntligt av ordföranden.
Vice ordförande Linda Skomars redogjorde mera ingående för bokslutet och föredrog revisionsberättelsen.
Roger Lassas ifrågasatte styrelsens agerande och ovarsamhet med delägarnas gemensamma tillgångar och ansåg att till exempel bokslutsposten "övriga utgifter" var oskäligt hög.

§ 8
Under vice ordföranden Linda Skomars ledning godkändes verksamhetsberättelsen, bokslutet fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9
Cindi Groop övertog på nytt förhandlingarna . I enlighet med styrelsens förslag beslutades att årets överskott överförs i ny räkning.

§ 10
Styrelsemedlemmarnas mötes- och förrättningsarvoden godkändes enhälligt enligt styrelsens förslag eller så att ordföranden, kassören och sekreteraren erhåller 50 euro för varje protokollfört möte och de övriga medlemmarna 30 euro per möte.
Ersättningen vid förrättningar bestämdes till 20 euro per timme och km-ersättning betalas enligt statens taxa såsom tidigare. Revisionen sker mot räkning.

§ 11
Styrelsemedlemmarna Erik Sjöblad, Karl Johan Antfolk och Anders Wester med personliga suppleanterna Krister Groop, Fredrik Wallvik och Carl-Eric Wester var i tur att avgå.
För perioden 2016-18 återvaldes Karl Johan Antfolk med Fredrik Wallvik som suppleant och Anders Wester med Carl-Eric Wester som suppleant.
Erik Sjöblad ville avgå och Jan-Henrik Lillbåsk föreslog Mika Strandberg i hans ställe. Förslaget understöddes och Mika Strandberg valdes med Krister Groop som suppleant.
Alla val skedde enhälligt.

§ 12
Till att revidera samfällighetens verksamhet valdes GRM Dan Liljedal och till hans ersättare GRM Mårten Vikberg.

§ 13
Beslutades att kallelse till delägarstämma skall publiceras i tidningen Syd-Österbotten.

§ 14
Stämman omfattade styrelsens förslag att den s.k. pilkfiskeavgiften i likhet med tidigare tillfaller Närpes-Kaskö fiskeområde.

§ 15
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att ersättningarna vid inlösen av tillandningsmark skall vara som tidigare eller 3 euro/kvm på fastlandet och 2,50 euro/kvm på väglösa holmar. Ersättning för mark som saknar byggrätt sker enligt värdering.

§ 16
Ersättningen för fisketillstånden bestämdes till 20 euro såsom tidigare. Tillståndet gäller även i samma omfattning som tidigare och minsta knutavstånd för nät är 40 mm.
Till följd av den nya lagen om fiske som gäller från och med 1.1.2016 och en del oklarheter i tidigare praxis om vem som ska erlägga avgiften för fisketillstånden, bestämdes efter livlig diskussion att avgiften bör erläggas av icke-delägare och delägare som har en del i samfälligheten som understiger 0,05 andelar.

§ 17
Stämman omfattade styrelsens förslag att utplantera fiskyngel för ca 6000 euro, d.v.s. nysskläckt yngel av lake i Långörsviken och dammarna vid Abborrstömsviken, sikyngel för utsättning på ungefär samma ställen som 2015 och om möjligt också yngel av gös.

Beslutades också att restaureringen av Norkfladan - Fattiggatsdiket bör påbörjas så fort tillstånd erhålls från NTM-centralen.

§ 18
Beslutades att samfälligheten tillsammans med ungdomsföreningen ordnar städtalko vid Verkan i vår och tillsammans med fiskargillet vid Flatskäret. Samfälligheten skall också delta i städtalko på Märigrund.
Gräset på Verkbacken bör slås och vägarna på Flatskäret bör sladdas och grusas vid behov och båthusägare som berörs debiteras.

§19
Stämman för kännedom meddelade ordföranden
1) att Vasa hovrätt beviljat Roger Lassas tillstånd till fortsatt behandling av sitt besvär mot stämmobeslutet 2015, beviljande av bidrag till Norrnäs Antennandelslag.
Lassas yrkar att a) tingsrättens dom hävs liksom samfällighetens stämmobeslut att bevilja antennandelslaget 1 660,50 euro och b) att samfälligheten åläggs ersätta Lassas rättegångskostnader i tingsrätten med 5 331,20 euro och i hovrätten hittills 1 638,80 euro eller tillsammans 6 968 euro.
Jurist Jenny Fredrikson vid Centralförbundet för Fiskerihushållning har upprättat samfällighetens bemötande.
2) att lantmäteriförrättning för bildande av vägrätt till Lillfjärden har utlovats till i vår eller sommar.
3) att ett skolningstillfälle och möjlighet att avlägga examen för fiskeövervakare kommer
att ske samma dag som Österbottens Fiskarförbund håller sitt årsmöte i Vasa i sluter av april.

§ 20
Under övriga ärenden
1) önskade Roger Lassas att föredragningslistan för stämman skulle vara tillgänglig för delägarna efter att stämman kallats.
Antecknas till efterföljelse stämmans förslag att föredragningslistan kan sättas ut på byns anlsagstavla och samfällighetens hemsida.
2) undrade Bo Snickars om inte plantbeståndet på samfällighetens skogsområde vid Slätväg borde röjas.
Åsikten att åtgärden knappast är akut framfördes, men antecknas att situationen bör följas upp.
3) framförde Linda Skomars att framkomligheten i skärgården försvåras då farleder blir grundare på grund av landhöjningen och ökad växtlighet och önskade att samfälligheten skulle vidta åtgärder.
Ordföranden replikerade att frågan tidigare aktualiserats och att styrelsen diskuterat ärendet utan att komma till något resultat. Antecknas till påminnelse för fortsatt arbete i frågan för styrelsen.

§ 21
Stämmans ordförande Cindi Groop tackade för visat intresse och påminde om tider för besvär och rättelseyrkanden över tagna beslut, att det justerade protokollet finns till påseende i Håkans Närköp 26.3 - 11.4.2016 och att det inte får avlägsnas från platsen, utan att kopior kan erhållas av stämmosekreteraren.
Ordföranden avslutade stämman kl. 21.03.

 

Norrnäs den 20 mars 2016Cindi Groop                                           

Cindi Groop, stämmans ordförande  

Anders Wester
Anders Wester, stämmans sekreterare

 

Protokollet justerat, Norrnäs den 23 mars 2016

Johnny Sjöström                                 Kaj Ricksén

Johnny Sjöström                                                 Kaj Ricksén
justerare                                                            justerare