Stämmoprotokoll 2022

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för delägarlaget Norrnäs samfällighet
545-410-876-2. Stämman hölls i Norrnäs uf-lokal söndagen den 27 mars 2022 och elva delägare var närvarande.


§ 1
Samfällighetens ordförande Cindi Groop hälsade välkommen och deltagarna bjöds på kaffe. Ordförande förklarade stämman öppnad klockan 19.15.

§ 2
Cindi Groop utsågs till stämmans ordförande, Tor-Erik Nordman till vice ordförande och Anders Wester till sekreterare för stämman.

§ 3
Till protokolljusterara och rösträknare valdes Kim Antfolk och Mathias Vesterlund.

§ 4
Stämman konstaterades vara lag- och stadgeenligt sammankallad och även med avseende på antalet deltagare beslutför.
Bilaga 1.

§ 5
Ordförande redogjorde för uppgörande av röstlängd och olika röstningssätt. Stämman godkände enhälligt att eventuell omröstning sker medels principen en man en röst.
Bilaga 2.

§ 6
Föredragningslistan godkändes i den form den presenterades för stämman.
Bilaga 3.

§ 7
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsperioden 2021, bokslutet och kassaställningen samt revisorns utlåtande delgavs stämman i såväl tryckt som muntlig form.

§ 8
Under vice ordförande Tor-Erik Nordmans ledning godkändes verksamhetsberättelsen, fastställdes bokslutet och beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9
Cindi Groop tog över ordet igen och styrelsens förslag att årets överskott överförs i ny räkning godkändes av stämman.

§ 10
Stämman antog styrelsen förslag att mötes- och förrättningsarvodena för år 2022 skulle förbli som förgående år, eller att ordförande, kassör och sekreterare erhåller 50 euro för varje protokollfört möte och övriga medlemmar 30 euro.
Förrättningsarvoden är 20 euro per påbörjad timme och km-ersättning betalas enligt statens taxa. Revision sker mot räkning.
Stämman godkände även att styrelsen bjuds på middag i samband med det konstituerande styrelsemötet.

§ 11
Styrelsemedlemmar i tur att avgå var Mika Strandberg, Karl Johan Antfolk och Anders Wester med personliga suppleanterna Krister Groop, Fredrik Wallvik och Carl-Eric Wester.
Samtliga återvaldes för perioden 2022-2024 förutom suppleanten Carl-Eric Wester som ville avgå. I hans ställe invaldes Kim Antfolk.
Alla val skedde enhälligt.

§ 12
Att granska samfällighetens verksamhet år 2022 utsågs Dan Liljedal GR med Mårten Vikberg GR som ersättare.

§ 13
Beslutades att kallelse till delägarstämma skall göras i tidningen Syd-Österbotten i enlighet med stadgarna.

§ 14
Bestämdes att de medel som delas ut till delägarlaget i enlighet med §83 lagen om fiske skall användas för utgifter för fiskevård och sättfisk.

§ 15
Styrelsens förslag att ersättningarna vid inlösen av tillandning skall vara samma som tidigare omfattades av stämman. Priset är 3 euro per kvadratmeter på fastlandet och 2,5 euro på väglösa holmar. Inlösen vid mark utan byggrätt sker enligt värdering.

§ 16
Stämman godkände styrelsen förslag att priset för fisketillstånden fortsättningsvis skall vara 25 euro och berättiga till fiske med bl.a. fem nät. Det bör lösas av alla icke-delägare eller delägare med mindre del än 0,05 andelar i samfälligheten. För delägare med större andel gäller fritt fiske i enlighet med fiskelagen från 2016. Vid nätfiske är minsta knutavstånd 40 mm.

§ 17
De senaste åren har inte anslagna medel för sättfisk kunnat utnyttjas på grund av tidvis dålig tillgång. I år har fiskyngel, sik och gös, beställts för 5 000 euro för utsättning i höst.
Beslutades att summa för sättfisk år 2023 skall vara 6 000 euro.

§ 18
Beslutades att samfälligheten liksom tidigare skall stå för trakteringen i samband med städtalko vid Verkan och på Märigrund.
Carl-Eric Wester framhöll att områdena sommartid besöks av många och att det borde vara angeläget att hålla dem i skick. Förhoppningsvis går det ännu att aktivera talkokrafter.

§ 19
Cindi och Krister Groop håller får på bete på Märigrund och har ett femårigt besittningsavtal med NTM-centralen som omfattar detta. Avtalet går ut 30.4.2023. För att i tid kunna ingå ett nytt avtal, bör stämma ta beslut om att förnya betesrätten redan nu. Konstaterades enhälligt att det enbart är positivt med betande får som naturvåradare på Märigrund.
Stämman godkände enhälligt att avtalet förlängs för perioden 1.5.2023-30.4.2028.

§ 20
Kim Antfolk och Mathias Vesterlund har anhållit om att gemensamt erhålla en båthusplats vid Flatskärets båthamn.
Enligt stämmobeslut 2014 § 2 c "... bestämdes att de kvarvarande, oreserverade platserna 30 och 31 bör lämnas oreserverade tills vidare för kommande behov."
Styrelsen förordar att Antfolk och Vesterlund erhåller plats nummer 30, vilket omfattades av stämman.
För jämlik behandling bör de förutom sedvanlig arrendeavgift 100 euro erlägga de kostnader som samfälligheten påförts genom de oreserverade båthusplatserna när ifrågavarande område iordningställdes 2010-2011 eller 1 836 euro per plats. Vardera bör därför erlägga 968 euro.
Båthuset bör vara färdigställt inom fem år (2027) och till storlek, utseende och användning enligt reglementet.
Bilaga 4.

§ 21
Norrnäs ungdomsförening har lämnat in en anhållan om 10 000 euro i bidrag för renovering av kök och festsal i uf-lokalen.
Styrelsen finner det behjärtansvärt att föreningen upprätthåller en samlingslokal i byn och förordar anhållan.
Bilaga 5.
Töjby daghems föräldraförening har ansökt om 200 euro i bidrag för att anskaffa lekredskap.
Styrelsen förordar anhållan då många Norrnäsbarn får dagvård vid daghemmet i Töjby.
Bilaga 6.
Stämman beslutade att båda ansökta bidragen beviljas.

§ 22
Under övriga ärenden väckte Tor-Erik Nordman frågan om att vassen borde avlägsnas söder om vägbanken (“Paviljongvägen”) i Långörsviken.
Frågan diskuterades och beslutades att om möjligt få den avlägsnad av någon av de entreprenören som kommer att utföra arbetet vid Flatskärsgrynnorna.

Kim Antfolk tog upp den så kallade Flatskärsvägens bristfälliga skötsel medveten om att ärendet inte direkt hör till samfällighetens uppgifter. Vägavsnittet lyder under Verkvägen och väglaget har inte haft uppbörd eller delägarstämma på en längre tid.
Anders Wester gavs i uppdrag att utröna hur väglaget ska förmås sammankalla till vägstämma.

§ 23
För kännedom presenterades restaureringsplanen för fiskleden vid Flatskärsgrynnorna inom Helmi-programmet och omfattades av stämman.
Planen har uppgjorts av FM Carina Rönn. Själva iståndsättandet planeras ske inkommande augusti-september och projektet bekostas och sköts helt av NTM-centralen i Södra Österbotten. Uppskattad kostnad är 13 100 – 14 200 euro.
Bilaga 7.

Diskuterades även utsättnigen av kalksten i Lidån, Sågkvarnsforsen, då 48 ton skaffats för ändamålet i fjol och även i år. Framfördes önskemål om att kalkstenen också borde läggas ut i andra vattendrag för att komma byns vatten till större nytta. Konstaterades att det kan vara svårt då kalken bör sättas i strömmande vatten. Rangsby samfällighet skall vidtalas om de är villiga att ta del i kalkningskostnaderna, då kalkningen torde vara till lika stor nytta för deras vatten.

På stämman 2020 påtalades Märigrundsfyrens dåliga skick och samfälligheten kunde tänka sig att ge bidrag, men att ägarskap eller skötselansvar först borde utredas. Fyren byggdes 1923 av “Norrnäs byamän” och fiskargillet har har handhaft skötseln och erhållit statliga bidrag. År 1997 elektrifierades fyren och efter det har inget större underhåll gjorts.
Anders Wester har haft kontakt med Mika Lehtola på Tarfikledsverket i Vasa (Traficom), som lovade att besöka Märigrund och göra en bedömning av fyrens skick så fort det var möjligt med båt. Han menade att skötselansvaret helt låg på Trafikledsverket. Arbeten kan förmodligen inte utföras i år, utan först nästa år. Fyren fyller knappast längre någon funktion, men har ett musealt värde och finns t.ex. upptagen i museiverkets “Meriväylien rakennusperintö”.

§ 24
Ordförande tackade för diskussioner och visat intresse och avslutade stämman klockan 20.40.


Norrnäs den 27 mars 2022


Cindi Groop, stämmans ordförande                                 Anders Wester, stämmans sekreterareJusterat och godkänt, Norrnäs den 30 mars 2022Mathias Vesterlund                                                          Kim Antfolk
Mathias Vesterlund, protokolljusterare                          Kim Antfolk, protokolljusterare