Stadgar för Norrnäs Ungdomsförening r.f.

§1. Namn och hemort

Föreningens namn är Norrnäs Ungdomsförening r.f. Föreningen är partipolitiskt neutral. Dess hemort är Närpes stad. Föreningen är ansluten till Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f.

§2. Uppgift

Föreningens uppgift är att verka för utvecklingen, trivseln och tryggheten för Norrnäs bys ungdom och dess övriga invånare. Föreningen vill erbjuda ungdomen och andra bybor ett attraktivt fritidsalternativ samt vill även medverka allmänt i den samhällspolitiska debatten. Föreningen arbetar dels med en uppfostrande socialpedagogisk målsättning och dels med en allmän kulturell målsättning

§3. Förverkligande av uppgift

Föreningen förverkligar sina uppgifter genom en mångsidig verksamhet för olika ålders- och intressegrupper. Föreningen anordnar samlingstillfällen med program, diskussioner, skapande aktivitet, föreläsningar och debatter. Föreningen vill erbjuda bybor och övriga möjlighet till rekreation och avkoppling i trivsam miljö, Inom föreningen kan sektioner bildas vilka tillvaratar medlemmarnas speciella intressen såsom teater, sång och musik, dans, motion, friluftsliv o.dyl. Föreningen samarbetar med på orten andra verksamma föreningar och organ med liknande målsättning. Föreningaen kan inneha såväl fast som lös egendom, uppbära medlemsavgifter samt mottaga testamenten och gåvor.

§4. Föreningens medlemmar

Till medlem i föreningen antages envar som av styrelsen såsom sådan godkännes. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan av föreningsmötet genom omröstning med 2/3 röstmajoritet uteslutas. Därom bör skriftligen meddelas till den uteslutna.

§5. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en antigen vald styrelse som består av ordförande och fem (5) medlemmar och fyra (4) suppleanter. Styrelsen väljs genom majoritetaval på ett ordinarie möte, kallat höstmöte. Styrelsens verksamhetsperiod är ett kalenderår (1.1-31.12). Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare samt inom eller utom sig ekonom

Styrelsen är beslutförd då ordförande eller vice-ordförande jämte sekreteraren samt minst två (2) styrelsemedlemmar är närvarande, Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst, utom vid personval då lotten avgör

Styrelsen kan inom eller utom sig utse ett arbetsutskott att handha styrelsens löpande ärenden.

§6. Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande, endera tillsammans med antingen sekreteraren eller ekonomen. Föreningens styrelse kan förordna ordförande, ekonomen eller annan att ensam teckna föreningens namn.

§7. Föreningens ordinarie möten

Föreningens beslutanderätt utövas av dess möten. Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet. Övriga möten är extra möten.

Vårmötet bör hållas inom perioden februari-mars och höstmötet inom november månad.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

1. Mötets stadgenlighet och beslutförhet.

2. Förslag framställda av styrelsen gällande inkommande verksamhetsperiod:

a) Budget inklusive medlemsavgifter och arvoden

b) Verksamhetsplan

c) Övriga förslag

3. Val av ordförande för styrelsen för inkommande verksamhetsperiod.

4. Val av styrelsemedlemmar samt suppleanter.

5. Val av två (2) revisorer samt suppleanter för dessa.

6. Behandlas andra förekommande ärenden.

 

Vid vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

1. Fastställande av stadgenlighet och beslutförhet.

2. Fastställande av verksamhetsplan.

3. Fastställande av verksamhetsberättelsen.

4. Bokslutet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsperiod.

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsperiod.

Vid extra möte behandlas endast de specifika ärenden som därom särskilt omnämnts i kallelsen.

§8. Kallelse till möten

Kallelsen till möten, såväl som övriga meddelanden, delgives medlemmama genom annons i ortstidningen eller anslag på hemortens anslagstavla som föreningens möte bestämt minst 14 dagar före mötet.

§9. Ekonomi och förvaltning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Räkenskaperna och bokslutet tillhandahålls revisorerna så tidigt att dessa 14 dagar före vårmötet till styrelsen kan lämna revisionsberättelse jämte utlåtande över förvaltningen.

§10. Stadgeändringar

Dessa stadgar kan endast ändras av föreningsmöte och därtill fordras att kallelse meddelats att förhandlingarna upptar stadgeändringar. Ändring av stadgarna kan godkännas med minst majoritet av alla vid omröstningen avgivna röster.

§11. Upplösning av föreningen

Förslag för upplösning av föreningen bör behandlas av två (2) med minst två (2) veckors mellanrum hållna föreningsmöten, varav det ena bör vara ett ordinarie möte. Beslut om upplösning fattas på båda mötena med minst majoritet av de avgivna rösterna

I händelse av upplösning tillfaller föreningens tillgångar enligt det sista föreningsmötets beslut någon inom föreningens verksamhetsområde verkande registrerad förening med likartad verksamhet eller annat svenskspråkigt kulturellt ändamål inom staden.

§12. Övriga stadganden

Utöver dessa stadgar kan föreningsmötet utge förhållningsregler och en mera detaljerad arbetsordning vilka liksom stadgarna gäller som rättesnöre för föreningens medlemmar.

I fall som i dessa stadgar eller i förhållningsreglerna och arbetsreglerna inte förutsätts följes vad som i föreningslagen stadgas