Verksamhetsberättelse för år 2021

Delägarlaget Norrnäs samfällighet 545-410-876-2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE RÄKENSKAPSÅRET 2021
(1.1.2021-31.12.2021)

Administration

Ordinarie årsstämman hölls söndagen den 20 juni klockan 19 i Norrnäs paviljong vid Verkan. Närvarande var 14 delägare. På grund av den rådande pandemin och den tillfälliga lagen som gällde till den 30 juni 2021 gjordes det möjligt att hålla stämman senare än som stipuleras inom mars månad.


Konstituerande styrelsemöte hölls i restaurangen vid Åminne Folkpark i Malax den 26 augusti. Till ordförande återvaldes Cindi Groop (vald i styrelsen perioden 2020–22, personlig suppleant Stefan Snickars) och till vice ordförande återvaldes Johnny Sjöström (2020–22, Mathias Vesterlund) och likaså återval av kassören Gunilla Snickars (2021–23, Sofia Björklund) och sekreteraren Anders Wester (2019–2021, Carl-Eric Wester). Övriga styrelsemedlemmar har varit Kaj Ricksén (2021–23, Jan-Erik Granskog), Karl Johan Antfolk (2019–21, Fredrik Wallvik) och Mika Strandberg (2019–21, Krister Groop).
Före middagen som föregick mötet bekantade sig styrelsen med Kvarkens båtmuseum och imponerades av det välskötta området och samlingarna. Bland annat har ett helt rum ägnats åt norrnäsfödda Henrik Wiklund.

Fyra styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret 2021 och 33 §§ har protokollförts. Vid ett möte har en personlig suppleant närvarit, medan ett möte hållits utan att suppleant inkallats vid ordinarie medlems frånvaro.

Best bokföring (sedan 1.10.2021 Ab Norlic Oy) har skött bokföringen och Linda Skomars har varit kontaktperson. GR-revisor Dan Liljedal har granskat bokslut och verksamhet och GR-revisor Mårten Wikberg har varit hans ersättare.

Johnny Sjöström är vald till delägarlagets representant vid Södra Kust-Österbottens fiskeriområdets stämmor 2021-22 med Kaj Ricksén som suppleant. Sjöström har också hört till styrelsen för fiskeriområdet och återvaldes vid stämman 2021. Samfälligheten är också medlem i Österbottens Fiskarförbund r.f.

Samfällighetens representanter vid lantmäteriförrättningar för inlösen av tillandningar har varit Cindi Groop, Kaj Ricksén och Anders Wester.


Förvaltning och skötsel av samfällighetens områden

Tillandningsmark har inlösts vid fyra lägenheter till ett pris av 25 026 euro. Lägenheter som på detta sätt förstorats är 12-61 Strandbro (ägare Åsa Thors och Andreas Räfsbäck), 1-126 Brudholm (Emma Bengsén), 2-134 Norrvik och 2-210 Klippvägen (Christina Bengsén) samt 11-112 Liljedal (Börje Liljedal).

Inlösningspriset har varit 3 euro per kvadratmeter vid tomter med byggrätt på fastlandet och 2,50 euro vid tomter i skärgården utan vägförbindelse. Priset för mark utan byggrätt har bestämts enligt värdering.

Lantmäteriförrättningen för inlösen av tillandningsmark vid Liljedal lägenhet på Mälören 2019 som upphävdes genom dom i jorddomstolen i september 2020 återupptogs genom ny förrättning i mars 2021 varvid en del av markinlösen i enlighet med samfällighetens önskan skedde genom markbyte, i detta fall 0,1170 ha. Det tillbytta området utgör en fortsättning på Flatskärets båthusområdet och begränsas i öster av en rak rålinje från båthusområdets nordöstra råpunkt fram till en råpunkt i norr intill diket från Mälörs fladan. Tack vare det tillbytta området är det möjligt att komma ut till den nordligaste piren vid båthusområdet och eventuellt utnyttja marken i framtiden för förstorad båthamn eller simstrand.
Lantmäteriförrättningen kostade samfälligheten 540 euro och domstolsavgiften var 510 euro.

Åsa Wallvik har fullföljt köpet av tillägsmark ca 1 300 kvadratmeter för 3 900 euro vid familjens gård på Verkbacken i enlighet med stämmobeslut 2020.

Tolv markägare har gjort skriftliga eller muntliga förfrågningar eller anmälan om muddring vid sina strandlägenheter. Samfälligheten har inte haft något att anmärka mot muddringarna och alla har uppmanats att inlämna anmälan till NTM-centralen.

Samfälligheten har gett NTM-centralen lov om undantag från fridlysningsbestämmelserna för fågelräkning på samfällighetens områden under tiden 10.5 – 15.7.2021 och under samma period år 2022.

Byggandet av väg till Lillfjärden har påbörjats i enlighet med lantmäteriförrättningen 19.4.2016. Vägområdet mellan Fjärdsörsvägen och Lillfjärden har röjts, dikats och grusats och en vägtrumma har byggts i det nordligaste utfallsdiket på området till en kostnad av sammanlagt 7 609 euro.


Övriga åtaganden

Samfälligheten har beskostat serveringen i samband med städtalko på Verkan och Märigrund. Tyvärr var intresset för städning av Verkbacken och båthusområdet obefintligt. Gräs och buskar har röjts maskinellt vid Verkan och Flatskäret.
Sommarblommorna i urnan i vägkorsningen vid Strandvägen har bekostats av samfälligheten.
Mångåriga läraren och rektorn vid skolan i Norrnäs, Peter Hällbacka, avgick med pension i mars och samfälligeten bekostade en avskedsgåva "från forna elever och föräldrar" i form av en etisk gåva genom en inbetalning till Kyrkans utlandshjälp.


Fiske- och vattenvård

Under året har 99 fisketillstånd ´á 25 euro sålts för 2 475 euro. Antalet var två färre än året innan.
Från Södra Kust-Österbottens fiskeriområde har i vattenägarersättning erhållits 609 euro (enl. Lagen om fiske 83§ influtna medel 2020) och från Närpes stad 2020 års bidrag för fiskutsättning 901 euro.

Tillgången på sättfisk har varit dålig och endast hälften av den anslagna summan har kunnat användas. I september utsattes 567 st tvååriga yngel av havsöring (16,9 cm) för 999 euro och 2 985 st gösyngel (9,1–10,5 cm) för 1 999 euro eller för sammanlagt 2 998 euro.

I april skaffades 48,36 ton kalksten till ett pris av 1 439 euro för att förbättra pH-värdet i Lidån. Kalken lagras vid Lidvägen och ”portioneras ut” med jämna mellanrum i Lidån i Sågkvarnsforsen. Arbetet sköts av Karl Johan och Kim Antfolk med traktor och frontlastare.

FM Carina Rönn har på uppdrag av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten inom ramen för HELMI-programmet uppgjort en restaureringsplan för fisklekplatsen vid Flatskärsgrynnorna. Restaureringen kan eventuellt göras under år 2022.
Samfällighetens önskemål om en fördämning mot havet passar inte in i HELMI-programmets kriterier. Det yttre utloppet kunde förhoppningsvis åtgärdas genom ett projekt av Luke så att viken blev en konstgjord flada för att åstadkomma en stabilare vattennivå vid fisklekplatsen. Denna åtgärd liksom kalkningen i Lidån stöds av fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan.


Allmänt om ekonomin

Verksamhetsårets överskott utgör 21 930,56 euro, som kan jämföras med fjolårets förlust 13 250,61 euro. Skillnaden beror främst på att markinlösen under året gjorts för 19 716 euro mer än året innan. På utgiftssidan kan noteras att i bidrag utbetalats 301 euro och 10 000 euro året innan. Som kuriosa kan nämnas att Kalax vindpark till samfälligheten utbetalat så kallad vindbonus 33,26 euro.


Norrnäs den 22 februari 2022Cindi Groop                                      Johnny Sjöström                               Gunilla Snickars


Kaj Ricksén                                     Karl Johan Antfolk                               Mika Strandberg


                                                          Anders Wester